Tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain 22§ mukaan, tehostetun palveluasumisen käsitteellä tarkoitetaan avohoidon piiriin luettavaa asumismuotoa, joka sijoittuu hoidon porrastuksessa kodin ja laitoshoidon välille.

Tehostetun palveluasumisen malli on suunnattu muun muassa ikääntyville, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti. Eivät edes omaistensa ja kotihoidon palvelujen turvin.

Tehostetussa palveluasumisessa pyritään tukemaan asukkaiden omatoimisuutta, osallisuutta ja kuntoutumista sekä luomaan heille turvallinen ja onnellinen asumisympäristö. Tavoitteena on myös niin asukkaiden yksityisyyden kuin heidän itsemääräämisoikeutensa ja oman elämäntyylinsä ylläpitäminen mahdollisimman pitkään.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on tarjolla moniammatillisen henkilökunnan palveluja ja läsnäoloa ympäri vuorokauden.