Tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain 22§ hengen mukaan, tehostetun palveluasumisen käsitteellä tarkoitetaan avohoidon piiriin luettavaa asumismuotoa, joka sijoittuu hoidon porrastuksessa kodin ja laitoshoidon välille.

Tehostetun palveluasumisen malli on suunnattu muun muassa ikääntyville, joilla on fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin paljon, etteivät he selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti. Eivät edes omaistensa ja kotihoidon palvelujen turvin.

Tehostetussa palveluasumisessa pyritään tukemaan asukkaiden omatoimisuutta ja kuntoutumista sekä luomaan heille turvallinen asumisympäristö.

Tavoitteena on myös niin asukkaiden yksityisyyden kuin heidän itsemääräämisoikeutensa ja oman elämäntyylinsä ylläpitäminen mahdollisimman pitkään.

Tehostettu palveluasuminen korostaa asukkaiden elämänlaadun merkitystä. Se vahvistaa elämän merkityksellisyyden kokemuksia ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä on tarjolla moniammatillisen henkilökunnan palveluja ja läsnäoloa, tosiasiallisesti ympäri vuorokauden. Kuntouttavan hoidon mukaisesti asukkaat osallistuvat mahdollisuuksiensa mukaan arjen askareisiin.

Asukkaiden perushoito sisältää usein paljon itsehoitoa ja perustuu voimaantumisen päämäärään. Lyhytaikais- ja arviointijaksoilla korostuu myös kotiin palauttava työote kuntouttavan työotteen rinnalla.